SIL classificatie

SIL classificatie

SIL classificatie: het bepalen van het risico om vervolgens de gewenste betrouwbaarheid van een instrumentele beveiliging te kunnen defineren.

Volgens de NEN-EN-IEC 61508/61511 normen, moet er voor de Loss Of Containment scenario’s vanuit een HAZOP studie die als potentieel gevaarlijk worden beschouwd, een risicoanalyse worden uitgevoerd. De methode die daarvoor wordt gebruikt, is vrij te kiezen. Sommige bedrijven gebruiken een risicomatrix, anderen een risicograaf en nog weer andere bedrijven de LOPA-methode (Layer Of Protection Analysis). Iedere methode heeft zo zijn voor en tegen.

Om risico’s objectief te kunnen bepalen is het volgende van belang:

  • Uitvoering door een team van deskundigen (bv. het HAZOP team) d.m.v. een brainstorm sessie.
  • Een ervaren voorzitter die de risico-methode goed kent, weet of de bepaalde risico’s wel gereduceerd kunnen worden, en een balans weet te bewerkstellingen tussen brainstormen en voortgang maken.

Het is essentieel de risico-inschatting (SIL classificatie) goed te documenteren; de keuze van de diverse parameters moet helder en gedetailleerd toegelicht worden.

Risicoanalyse middels risicograaf.

Risico bepalen (SIL classificatie) middels de risicograaf

Risicoanalyse middels risicomatrix / LOPA.

Risico bepalen (SIL classificatie) middels de risicomatrix / LOPA

Voor sommige beveiligingen wordt het benodigde SIL niveau opgelegd vanuit regelgeving, hierbij valt te denken aan de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (bijvoorbeeld PGS 28, PGS 29, PGS 30 en PGS 33) en diverse IEC-normen.