Veiligheidsstudie

Veiligheidsstudie

Veiligheidsstudie: HAZOP in combinatie met LOPA.
Veiligheidsstudie: HAZOP in combinatie met LOPA.

Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) of de regeling Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) zijn verplicht een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) te hebben.
Één van de VBS-elementen is ‘De identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico’s van zware ongevallen‘. Hiertoe dient een bedrijf de de risico’s bij het werken met gevaarlijke installaties periodiek te inventariseren en te evalueren. 

Deze risico-identificatie (of gevaaridentificatie) kan uitgevoerd worden middels een HAZOP-studie, waarbij de risicobeoordeling bijvoorbeeld met behulp van LOPA uitgevoerd kan worden. Dergelijke veiligheidsstudies dienen tenminste eens per vijf jaar geactualiseerd te worden.

Gevaaridentificatie

Er zijn diverse methoden om een gevaaridentificatie uit te voeren. Hierbij valt te denken aan:

  • HAZOP (Hazard and Operability Study)
  • What-If
  • SWIFT (Structured What-If Technique)
  • FMEA (Failure Mode Effect Analysis)

Deze methoden betreffen allemaal gestructureerde en systematische brainstormtechnieken waarbij een multidisciplinair team de gevaren van een fabriek of installatie boven water probeert te krijgen.

Risicobeoordeling

Risicobeoordeling, risicoanalyse, risicobeheersing of risico evaluatie betreft het kwantificeren van risico’s, bijvoorbeeld afkomstig uit een gevarenidentificatie. Hierbij worden meestal de potentiele gevolgen van een gevaar afgezet tegen de kans van voorkomen: Risico = Kans x Gevolg.

Er bestaan diverse methoden om een risicobeoordeling uit te voeren, bijvoorbeeld:

Tegenwoordig wordt veelal de LOPA-methodiek toegepast om risico’s te beoordelen. De combinatie van HAZOP en LOPA is een krachtig instrument om de gevaren van een installatie in kaart te brengen en vervolgens de risico’s te beheersen.

Consiltant BV

Consiltant levert ervaren en kundige HAZOP/LOPA voorzitters, die samen vele honderden sessiedagen geleid hebben. Onze medewerkers kunnen u begeleiden in het gehele proces.
We hebben veiligheidsstudies uitgevoerd voor onder andere:

  • Chemische industrie
  • Olie&gas-, productie- en opslagbedrijven
  • Utiliteitsbedrijven
  • Voedingsmiddelenindustrie
  • Auto industrie
  • Railinfrastructuur